Tư vấn chiến lược truyền thông thương hiệu Cá nhân (Nhân hiệu)

Trong một giai đoạn nào đó, thương hiệu cá nhân có thể là chất xúc tác để xây dựng thương hiệu công ty nhưng về lâu dài, thương hiệu công ty mới là cái đích cuối cùng của doanh nghiệp. Ai hay xem bóng đá sẽ hiểu hàm ý của cụm từ chiến lược hiệp hai.

    Loading

    Loading...