Tư vấn chiến lược truyền thông thương hiệu Cá nhân (Nhân hiệu)

Chia sẻ và kết nối

- Đối thoại: Tham gia đối thoại với các thành viên trên mạng xã hội.
- Bình luận: Tham gia bình luận có giá trị trong các blog chuyên ngành.
- Chia sẽ: Chia sẽ nội dung có giá trị trên blog hay kênh của người khác.

- Tin tức: Lưu trữ các bài viết về bạn trên mạng.
- Sự phê phán: Lắng nghe và ứng xử các phê bình một cách chuyên nghiệp.
- Theo dõi: Theo dõi và ghi nhận lại các hoạt động tạo dựng xây dựng thương hiệu cá nhân của bạn.

Loading

Loading...